a-Chữa mỏi cổ gáy xem video ở phút thứ 28:45
Video 1/3 : https://www.youtube.com/watch?v=VdcHatzJSbc

b-Đau cổ gáy vai lưng trên xem ở phút đầu video này

Video 2/3 : https://www.youtube.com/watch?v=Mf-KE-9ZgW4

c-Trật khớp vai xem video ở phút19:09

https://www.youtube.com/watch?v=9w2mgvZwopk

d-Cách chữa : Trật khớp vai ở thế nằm 1-2

https://www.youtube.com/watch?v=wbbpd1ngjtw
https://www.youtube.com/watch?v=MF7HrJ-xYXA

e-Đau vai /Montreal 2010

https://www.youtube.com/watch?v=od1TtwI ... vt6B_Ekl5S

Tập thêm bài :
Quay vặn khớp vai : Tăng dương khí 6 kinh dương
http://www.youtube.com/watch?v=_-A3T7ZbtKM

Vỗ tay 4 nhịp : Thông Nhâm-Đốc đầu cổ vai tay, và mở-nâng-hạ-đóng thông khí tạng phủ.

http://www.youtube.com/watch?v=yq4GsimcHh