a-Đo đường trên mắt và chữa các bệnh về mắt :
https://www.youtube.com/watch?v=9w2mgvZwopk

Đo đường trên mắt, và day 7 huyệt chữa sáng mắt :

https://www.youtube.com/watch?v=C246kYgS0iQ

Chữa mắt mờ xem ở phút 20:13, 32:50 trong V2/3
Video 2/3 : https://www.youtube.com/watch?v=Mf-KE-9ZgW4

Kỹ thuật chữa bệnh mù mắt phút đầu V7

https://www.youtube.com/watch?v=4riqjgp7gT0

Thử nguồn đường trên tay và trên mắt :

https://www.youtube.com/watch?v=d9fe7o9uq2w

Chữa mắt lé 31:40 V2/3
Video 2/3 : https://www.youtube.com/watch?v=Mf-KE-9ZgW4
Chữa mắt lé 27:02 V6
https://www.youtube.com/watch?v=p_b-FrP7jv8

Khám định bệnh và chữa các bệnh về mắt
https://youtu.be/M_NNhzuVbW8

Chảy nước mắt, tiểu nhiều, da khô 1:31:31 V12
https://www.youtube.com/watch?v=ARGOvuR1IwE

b-Chữa mắt. Châm lể, vuốt chân, bó chân đi cầu thang :
viewtopic.php?f=51&t=4438

c-Kinh Nghiệm Chữa Bệnh Mắt Mờ, Mắt Mù Nguyên Nhân Do Bệnh Tiểu Đường:
viewtopic.php?f=14&t=1019

d-Bệnh Mắt.
viewtopic.php?f=14&t=493

e-Nhờ đường mà không phải bị mổ mắt.
viewtopic.php?f=14&t=2094

f-Cách xông chữa bệnh phong mắt chớp mặt co giựt
viewtopic.php?f=14&t=2153

Tập khí công :
Cúi ngửa 2 nhịp (10 lần) : Thông Nhâm-Đốc, Âm-Dương Duy Mạch
http://www.youtube.com/watch?v=W3kv5zMzl1E

 


Cúi ngửa 4 nhịp (10 lần) : Thông Nhâm-Đốc-Âm-Dương Duy Mạch, gan bơm khí huyết vào não.
http://www.youtube.com/watch?v=m9sQMmuOH7A