Chữa ù điếc tai 12:25 V7
https://www.youtube.com/watch?v=4riqjgp7gT0

Tai ù tai điếc nghe không rõ 48:10 V1/3

https://www.youtube.com/watch?v=VdcHatzJSbc

Tập khí công :
Bịt 2 lỗ tai, niệm A Di Đà Phật thật nhỏ tiếng