Bài luyện trí nhớ, phục hồi chức năng vận động chân
http://youtu.be/CWU8Q3R5rsQ

Cúi ngửa 4 nhịp (10 lần) : Thông Nhâm-Đốc-Âm-Dương Duy Mạch, gan bơm khí huyết vào não.
http://www.youtube.com/watch?v=m9sQMmuOH7A

Vỗ tay 4 nhịp : Thông Nhâm-Đốc đầu cổ vai tay, và mở-nâng-hạ-đóng thông khí tạng phủ.

http://www.youtube.com/watch?v=yq4GsimcHh