Qúi vị có thể theo học cách tự chữa bệnh tại các trang sau đây:

http://khicongydaovietnam.wordpress.com
http://khicongydaododucngoc.blogspot.com

Forum
http://khicongydaotoronto.com/forum


Tài liệu tham khảo
http://khicongydaotailieu.blogspot.com

Videos:
http://www.youtube.com/user/khicongydaovn#g/u

Khí Công Tịnh Độ
http://khicongtinhdo.blogspot.ca/