Lớp dạy khí công tự chữa bệnh và tập thể dục khí công miễn phí tại
Cộng Đồng Công Giáo VN Montreal
1410 Bélanger, Montreal
Mỗi Chủ Nhật từ 13:30-17:00h

Liên lạc : Anh Thành DT 438 879 6109